Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – projekty EFS

W związku z raportowaniem projektu nr BXG/24 2 8 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania dotacji z Szwajcarskiego Programu Infrastrukturalnego

Harmonogram dyskusja podczas spotkania przewiduje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • Analiza projektów umieszczonych w IWIPK współfinansowanych w ramach RPO WK-P pod kątem gotowości do realizacji
 • Określenie zasadności finansowania projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach finansowania zwrotnego
 • Badanie ocen i opinii wnioskodawców działania 2.1 SPO WKP
 • Audyt skuteczności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu podyplomowego Kursy Handlowe
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zestawieniu z poprzednim okresem programowania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Analiza porównawcza regulacji w zakresie ustalania poziomu współfinansowania w ramach projektów współfinansowanych z EFRR w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej
 • Badanie beneficjentów POIiŚ: wskaźniki dla Planu Komunikacji: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów
 • Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport cząstkowy
 • Postęp we wdrażaniu PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim – 2010
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Grant zostany omówiony pod kątem skutków wdrożenia w następujących dofinansowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Wykończanie wyrobów włókienniczych
 • Produkcja włókien chemicznych
 • Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 • Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
 • Sprawy zagraniczne
 • Działalność klubów sportowych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: myślenicki oraz będziński

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Silników Elektrycznych „BESEL” S.A., Towarzystwo Handlu i Nieruchomości „Pewex” S.A. , PRESBUD, Wywóz Nieczystości Plynnych Robert Dobrowolski, Starogardzka Telewizja Kablowa Urzędu Miasta , Zakład Usług Antenowych „Dipol” Jarosław Safon, Centrum Badan DNA Sp. z o.o., CLIMATIC Sp. z o.o., INTERNET PLUS , Multicomfort Sp. z o.o., STER , Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji, LBL Group Sp. J. P.Brzyski, A. Stadnicki, VMG Orkisz Spółka Jawna, GRAHAMKA” Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.