Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr SSK/97 6 9 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania środków z Panatlantyckiego Programu Oświatowego

Program debata w czasie seminarium zawiera następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Analiza projektów umieszczonych w IWIPK współfinansowanych w ramach RPO WK-P pod kątem gotowości do realizacji
 • Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 • Weryfikacja efektywności implementacji celów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Szkolenia
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zestawieniu z poprzednim okresem programowania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Badanie stopnia poinformowania potencjalnych beneficjentów o możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • Analiza wybranych wniosków o dofinansowanie dla projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ekspertyza na temat zasadności wyznaczenia obszaru o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach RPO WZ i jego wpływu na aktywność beneficjentów w aplikowaniu o wsparcie z funduszy unijnych
 • Ocena bieżącej realizacji projektów realizowanych w ramach XI Priorytetu w kontekście identyfikacji występujących barier i problemów.
 • Ocena zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL
 • pomocy społecznej w kontekście zakresu ich wzajemnej
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie wpływu w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:

 • Rybołówstwo w wodach morskich
 • Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
 • Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 • Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport rurociągowy
 • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 • Praktyka lekarska ogólna

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: gorlicki oraz olecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Śląskie Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Hanka” S.A., Fabryka Aparatury Elektromechanicznej „FANINA” S.A., Zakłady Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A., ASPEL s.a., Spółdzielnia Mieszkaniowa LOKATOR , „POLIMARKY” Marek Kyc Spółka Jawna, Alu System Plus JJM Kucharscy Spółka Jawna, f-time Tomasz Dobosz, Glicner Property Consulting Agnieszka Sudomirska-Glicner, Livitec Paweł Starczewski, SOFT4PM , Training Media Group Alicja Staniszewska, LBL Group Sp. J. P.Brzyski, A. Stadnicki, Ewa Brzezińska, Andrzej Karczewski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Piekarnia Wacyn”, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Odmet Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.