Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr SKS/22 5 7 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania subwencji z Szwajcarskiego Trustu Społecznego

Harmonogram dyskusja podczas spotkania zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004 – 2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim.
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie rozwoju eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i partnerami handlowymi, w kontekście uruchamiania działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu
 • Ocena efektywności implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Sala konferencyjna Szkolenia w Mikołajkach
 • Ewaluacja systemu wyboru projektów
 • Analiza zmian wprowadzonych do projektów własnych w ramach II Priorytetu ZPORR
 • Projekty systemowe komponentu regionalnego realizowane przez Instytucję Pośredniczącą PO KL
 • Analiza i ocena procesu przygotowania i wdrażania projektów transportowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim
 • Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
 • Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstw, z wykorzystaniem środków EFS. Dotychczasowe doświadczenia z realizacji Działania 2.3 SPO-RZL 2004-2006
 • Analiza wpływu projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanych w ramach I i III Priorytetu ZPORR na tworzenie miejsc pracy
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Grant zostany przeanalizowany w aspekcie efektywności w poniższych dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
 • Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • Transport morski i przybrzeżny pasażerski
 • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • Praktyka lekarska specjalistyczna

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: Suski oraz starogardzki

  Upoważnieni beneficjenci to: „EXBUD” S.A., Zespół Elektrociepłowni „Wybrzeże” S.A. , Lubuskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Przemysłówka” S.A., ASTERIAS sp. z o.o., GOSAT-MEDIA Sp. z o.o. , Spółdzielnia Mieszkaniowa „GJ-L” , Addenda Adam Łomżyński, Eko-brokers spółka z o.o. , Irga Ryszard Grzankowski, NEMESIS Creative Solutions, STYROKON , Wanicki Serwis , Ginter Agnieszka – „AM Global Solutions”, WATS , TRANS-KOP Rafał Szewczyk

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.