Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z audytem projektu nr WDD/49 9 3 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania środków z Amerykańskiego Funduszu Wyrównawczego

Plan dyskusja podczas seminarium przewiduje wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Określenie zasadności finansowania projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach finansowania zwrotnego
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów do absorpcji środków dostępnych w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym wraz z określeniem potencjalnych barier we w
 • Weryfikacja jakości implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Sale konferencyjne Szkolenia w Szczecinie
 • Analiza systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Analiza systemu zarzadzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Ocena stanu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w 2009 r.
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Ocena procesu zarządzania projektami infrastruktury transportowej w kontekście realizacji NPR 2004-2006
 • Postęp we wdrażaniu PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim 2009
 • Zapotrzebowanie grup docelowych na określone typy projektów
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Uprawa roślin włóknistych
 • Produkcja włókien chemicznych
 • Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • Magazynowanie i przechowywanie towarów
 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: bełchatowski oraz sejneński

  Upoważnieni beneficjenci to: Michal Daniel Uslugi Leśne, Warszawskie Zakłady Papiernicze S.A., Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A., Przedsiębioretwo Wielobranżowe GAMA, Zakład Instalacji Zbiorczych Systemów TV-SAT Kazimierz Bednarski , „TS SYSTEMS” , AWACOM , Droździkowska-Mieńkowska Ewa EDM Konsulting, GPSMOBILEGUIDE.COM , LICO MIX Sp. z o.o., Primavista , VODO Gała Paulina, EP Serwis , NHCG Sp. z o.o., Admet Spółka z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.