Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – projekty EFS

W związku z audytem przedsięwzięcia nr BZA/51 4 7 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania subwencji z Amerykańskiego Trustu Infrastrukturalnego

Plan dyskusja w czasie konferencji przewiduje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • Ocena kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ
 • Analiza i ocena spodziewanych efektów realizacji projektów w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim (działania 2.5, 2
 • Ocena gotowości pomorskich uczelni do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów operacyjnych (PO IiŚ, PO IG, PO KL)
 • Pomiar sprawności implementacji założeń EFS na przykładzie projektu podyplomowego Hotel na Szkolenia Ze Sprzedaży
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania oraz przygotowania instytucjonalnego do wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Adekwatność Planów Działania dla Priorytetu VIII i IX do potrzeb województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektu oraz komplementarności PO KL i innych programów współfinansowanych ze źródeł wspólnotowych w regionie.
 • Kampania promocyjna Funduszy Europejskich. Raport z badania jakościowego.
 • Ewaluacja on-going w zakresie wybranych elementów realizacji ZPORR w woj. podkarpackim (dotyczy infrastruktury transportu drogowego, środowiskowej oraz rozwoju turystyki i kultury)
 • Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
 • Ocena projektów realizowanych przez podmioty podejmujące lokalne inicjatywy w ramach PO KL 2007-2013
 • współpracy, a także głównych obszarów styku”
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Projekt zostany przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
 • Produkcja artykułów piśmiennych
 • Produkcja kabli światłowodowych
 • POBÓR,UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY.
 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • Działalność agentów i pośredników turystycznych
 • Działalność organizacji religijnych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: lubiński oraz kolneński

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Tłuszczowe „OLMEX” w Katowicach Sp. z o.o., Cegielnie Bydgoskie S.A. , Spedycja Polska – SPEDPOL Sp. z o.o., Usługi Asenizacyjne Tadeusz Zembrowski, Stowarzyszenie Użytkowników Telewizji Satelitarnej przy Os. „Metalchem” , Spółdzielnia Mieszkaniowa „MARCEL” , Benefito Sp. z o.o. , Fresh Brain Sp. z o.o, Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, NETCOMMUNITY , SOFTMAN , WYDAWNICTWO FAMILY CUP , Astro , MOBILE BOX Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „Horus-Energia”

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.