Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z finalizacją działania funduszowego nr AYA/38 8 6 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania subwencji z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Pomocowego

Plan dyskusja podczas konferencji przewiduje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Ocena wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000 – 2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ocena stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013
 • Badanie efektów netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Audyt skuteczności implementacji założeń EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotel na Szkolenia Ze Sprzedaży
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na poziomie regionalnym
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Komplementarność i synergia interwencji realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2004-2006
 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych
 • „Szacowanie i ocena efektów gospodarczych
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat b. (10 edycji badania)
 • „Analiza aktualnej struktury instytucji rynku pracy i instytucji
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Projekt zostany przeanalizowany w aspekcie wpływu w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:

 • Produkcja bielizny
 • Produkcja metali szlachetnych
 • Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Działalność obiektów kulturalnych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: bocheński oraz pleszewski

  Upoważnieni beneficjenci to: Philips Lighting Poland S.A., Telekomunikacja Polska S.A., ELEKTROMONTAŻ – 1 Katowice S.A., MARINEX S.C. Telewizja Kablowa w Augustowie, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rubinkowo” , „BOMEX” , Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A., EC Electronics Sp. z o.o., GEPES sp. z o.o., Ośrodek Przetwarzania Informacji, Tarantula Seweryn Kucharski, WICHARY Technologies Sp. z o.o., GELG spółka z ograniczoną dopowiedzialnością, MINE MASTER , Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w końskich Spółka z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.