Konferencja programowa – zaproszenie – projekty EFS

W związku z realizacją projektu nr HKD/71 1 2 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Środkowoeuropejskiego Trustu Edukacyjnego

Plan dyskusja podczas seminarium zawiera następujące zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Uzupełnienie programu
 • Wpływ polityki spójności na stan zróżnicowań i rozwój polskich regionów
 • Raport z oceny uzupełniającej pt. „Wpływ realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw”
 • Ocena skuteczności i efektywności Programu Bon na Innowacje
 • Analiza efektywności implementacji celów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Hotel na Warsztaty Handlowe
 • Analiza działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących EFS i SPO RZL prowadzonych przez Instytucje Wdrażające SPO RZL oraz KOSZEFS
 • Analiza sprawności przepływów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Analiza użyteczności Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Badanie zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Społeczne, gospodarcze i środowiskowe efekty projektów realizowanych w ramach IV osi priorytetowej PO IiŚ
 • Ewaluacja projektów budujących potencjał organizacji wspierających osoby niepełnosprawne poszukujące pracy
 • Wpływ dofinansowania z EFS w ramach Priorytetu IX PO KL na rozwój oferty edukacyjnej szkół i upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i w gminach miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców w województwie wielkopolskim


 • Program zostany przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:
 • Działalność usługowa następująca po zbiorach
 • Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
 • Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność portali internetowych
 • Działalność detektywistyczna
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: rycki oraz przysuski

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Kuchni „WRONKI” Sp. z o.o., Elbrewery Company Ltd Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., QElements, WhyCry Mini, „AZART – TK TYBINKOWSKI” , „IT SYSTEM” , AIMED , Delki, Polpoint Zbigniew Korzelski, Hendi Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią, MEDCOM, PPUH LECH LECH ŚWIĄTEK, Zakłady Automatyki KOMBUD S.A, JM Labus sp. z o.o. sp. k., Tarnavva , INCOBET

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.