Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem przedsięwzięcia nr TUE/59 7 9 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania subwencji z Szwajcarskiego Programu Wyrównawczego

Agenda debata w czasie spotkania przewiduje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
 • Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w Województwie Małopolskim
 • Analiza dotychczasowego wdrażania działania 2.6 ZPORR w Małopolsce
 • Ocena efektów wspierania środkami ZPORR (działania 2.5, 3.4) i SPO WKP (działania 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2.1, 2.3) sektora MŚP
 • Ocena stopnia wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotele Na Warsztaty w Gdańsku
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUALdla Polski 2004-2006” RAPORT KOŃCOWY
 • Badanie stopnia poinformowania potencjalnych beneficjentów o możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • Identyfikacja barier w dostępie do środków finansowych z PO KL dot. projektów konkursowych w ramach priorytetów VI-IX – województwo świętokrzyskie.
 • Ekspertyza na temat zasadności wyznaczenia obszaru o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach RPO WZ i jego wpływu na aktywność beneficjentów w aplikowaniu o wsparcie z funduszy unijnych
 • – porównanie na przykładzie projektów Funduszu Spójności”
 • Ewaluacja Działania 1 Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
 • „Ocena sprawności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
 • Produkcja elementów elektronicznych
 • Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
 • Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • Działalność detektywistyczna
 • Działalność muzeów

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: płoński oraz m. Szczecin

  Upoważnieni beneficjenci to: Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” S.A., BESTER S.A. , Fabryka Osprzętu Samochodowego „POLMO” S.A., Zakład Produkcji Jogurtu „MAGDA”, BROKER Sp. z o.o. , Spółdzielnia Mieszkaniowa „STUDENT” , BS Consulting Dawid Opydo, FANCYFON , Iwona Oleszak DEKSPOL Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe, Optidata , Pneumat System , Wedding Experts Agnieszka Gawron, INTERKOBO SP. Z O.O., INTRUCK Sp. z o.o., Mochtoys Artur Moch, Katarzyna Moch

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.