Konferencja programowa – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem przedsięwzięcia nr WIJW/32 8 9 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania środków z Luksemburskiego Programu Wyrównawczego

Plan debata w czasie panelu przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Ocena stanu przygotowania instytucji regionu łódzkiego do wykorzystania środków z RPO WŁ
 • Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”: Działanie 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” oraz Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średni
 • Zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie tworzenia powiązań kooperacyjnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 5.1 PO IG
 • Audyt efektywności wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium szkoleniowego Ośrodki na Szkolenia w Częstochowie
 • Analiza projektów szkoleniowych w ramach działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR zakończonych rzeczowo do dnia 30 kwietnia 2007 w województwie wielkopolskim, podkarpackim i łódzkim pod kątem wynagrodzenia personelu w projekcie.
 • na lata 2007-2013″
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ocena funkcjonowania Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu srodków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Ustalenie szczegółowych priorytetów dotyczących zapotrzebowania małopolskiego rynku pracy na zewnętrzne źródła finansowania w kontekście oczekiwań przyszłego przedsiębiorcy (na podstawie analizy wdrażania działania 2.5 ZPORR w Małopolsce)
 • Sytuacja zawodowa Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 po 6 miesiącach od zakończenia ich udziału w projektach oraz ocena otrzymanego wsparcia.
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w poniższych dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
 • Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 • Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Reasekuracja
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: zielonogórski oraz kępiński

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Cementowo-Wapiennicze „Górażdże” S.A., Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. , Destylarnia Sobieski S.A., POLSUPER Sp. z o.o. , Fundacja Telewizji Kablowej , „ALU SYSTEM PLUS” J.J.M. KUCHARSCY SPÓŁKA JAWNA, BLSTREAM , FA KROSNO S.A., Groemix sp. z o.o., LEDOLUX , STAR PIPE POLSKA Sp. z o.o. , THINKBOX Zbigniew Szatkowski, 9.90 Public Relations Marcin Helbin , Instalatorstwo Elektryczne, Usługi Podnośnikowe, Projektowanie i Nadzór Elektryczny, Zygmunt Białecki, Euroglas PL Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.