Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z audytem przedsięwzięcia nr LBH/62 4 9 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania dotacji z Amerykańskiego Programu Pomocowego

Agenda debata w czasie spotkania zawiera wymienione tu zespoły robocze:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN
 • Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów Strategii Lizbońskiej
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów do absorpcji środków dostępnych w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym wraz z określeniem potencjalnych barier we w
 • Pomiar efektywności implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu podyplomowego Sala konferencyjna Spotkania team building w Wiśle
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Komplementarność i synergia interwencji realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2004-2006
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • „Szacowanie i ocena efektów gospodarczych
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- II raport cząstkowy
 • Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Fundusz zostany omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (podział wg PKD).:
 • Uprawa trzciny cukrowej
 • Produkcja opakowań z metali
 • Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
 • Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
 • Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
 • Pogrzeby i działalność pokrewna

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Łódź oraz m. Szczecin

  Upoważnieni beneficjenci to: USLUGI W ZAKRESIE ISTALACJI INZYNIERYJNEJ I KONSTRUKCJI BUDOWLANEJ, Fabryka Maszyn i Urządzeń Famak S.A., AutoBlok alarmy blokady, Jatech Przedsiebiorstwo Wielobranżowe Jacek Żywczak, Stowarzyszenie Użytkowników Telewizji Satelitarnej „Osiedle Różanka”, „Stencel” Import-Eksport Ewa Stencel, Anet Sp. z o.o. , Frey spółka jawna, Hurtownia Motoryzacyjna MOTPOL Zdzisław Walter Spółka Jawna, MEDIA DZIECI Marlena Jagła-Zamojcin, PERFECT NIEZALEŻNE DORADZTWO FINANSOWE , WYDAWNICTWO FAMILY CUP , Air Market sp. z o.o., Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Markowska Beata

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.